Jouw Eigen Huis - Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op onze website, met de grootste zorg is samengesteld en continu wordt gecontroleerd en onderhouden, kan JouwEigenHuis.nl niet garanderen dat die informatie altijd volledig en juist is.

JouwEigenHuis.nl zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor eventuele schade of kosten van een bezoeker, hoe dan ook genaamd, voortvloeiend uit en/of samenhangend met het bezoeken van de JouwEigenHuis.nl-website en/of het gebruikmaken van de informatie, die deze website biedt.

Een bezoeker/ster van JouwEigenHuis.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in JouwEigenHuis.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van JouwEigenHuis.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website JouwEigenHuis.nl geeft bezoeker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan JouwEigenHuis.nl dit materiaal onbeperkt te gebruiken en te publiceren.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op JouwEigenHuis.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Bezoeker staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website JouwEigenHuis.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Bezoeker vrijwaart JouwEigenHuis.nl terzake van vorderingen van derden.

4. JouwEigenHuis.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website JouwEigenHuis.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van JouwEigenHuis.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten JouwEigenHuis.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam JouwEigenHuis.nl en het logo van JouwEigenHuis.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij JouwEigenHuis.nl, onderdeel van Doelgroep Media vof.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website JouwEigenHuis.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij JouwEigenHuis.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JouwEigenHuis.nl is het onder meer niet toegestaan de website JouwEigenHuis.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde 'framing' valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden JouwEigenHuis.nl
Transport Online is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website JouwEigenHuis.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van JouwEigenHuis.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. JouwEigenHuis.nl is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van JouwEigenHuis.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan JouwEigenHuis.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Gedragsregels
Als bezoeker aan JouwEigenHuis.nl zijn er een aantal algemene regels waar je je aan dient te houden:

  • commerciële reclame zonder toestemming van JouwEigenHuis.nl is niet toegestaan;
  • plaats geen persoonsgegevens (zoals telefoonnummers en adressen) van anderen op JouwEigenHuis.nl;
  • het staat JouwEigenHuis.nl vrij om content van de site te verwijderen, indien dat naar het oordeel van JouwEigenHuis.nl noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op rechten van derden.

Als je je niet houdt aan de bovengenoemde gedragsregels, mag JouwEigenHuis.nl het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan JouwEigenHuis.nl besluiten je uit te sluiten van deelname en je verdere toegang tot JouwEigenHuis.nl ontzeggen.

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs